Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Treball Final de Master

TREBALL FINAL DE MÀSTER (6 ECTS)

Contingut (descripció temàtica):

El Treball Final de Màster es cursarà com una assignatura autònoma en el segon semestre, amb una càrrega de 6 crèdits (ECTS). L'enfocament del Pla d'Estudis amb un bloc d'optativitat en el qual l'alumne pot triar una especialitat de "Turisme Electrònic" o bé d' "Investigació" permet que existeixin dues modalitats de TFM: (i) Per a l'alumne que ha optat per triar les assignatures optatives d' "investigació" es pretén que dissenyi una investigació original mitjançant l'aplicació de les normes apreses sobre metodologia científica. Aquesta investigació, a més, ha de desenvolupar els coneixements especialitzats adquirits i aportar una visió crítica i personal; (Ii) Per a l'alumne que desitja incorporar-se a l'activitat privada, el TFM pot consistir en un treball de simulació de situacions de tipus professional relacionades amb l'àmbit del Màster o recerca aplicada. En tot cas, el tema concret del Treball Final de Màster serà elegit per l'alumne, qui el desenvoluparà sota la Direcció d'un/a Professor/a del Màster.

Per a la realització del Treball de Final de Màster es tindrà en compte la següent temporització (aproximada):

Novembre 

Proposta de tres temes diferents per part de l'alumne, omplint un formulari a l'efecte amb els diferents possibles temes de treball.

Primera quinzena de desembre

Assignació del tema i del tutor/a per part del coordinador.

Segona quinzena de desembre

Guia formal per a l'elaboració del TFM i pautes metodològiques d'introducció al treball de recerca, a càrrec de la coordinació del Màster.

 

Reunió inicial amb el tutor/a: assignació de lectures inicials, i elaboració d'un índex (provisional).

Gener-maig

Reunions periòdiques amb el tutor / a per al seguiment del desenvolupament del treball: inclou l'elaboració de rúbriques d'autoavaluació per l'alumne i informes d'avaluació pel tutor.

Primera quinzena de juny

Dipòsit de la feina per a la seva defensa en la segona quinzena de juny.

Segona quinzena de juny

Defensa del treball.

Primera quinzena de setembre

Dipòsit de la feina per a la seva defensa en la segona quinzena de setembre.

Segona quinzena de setembre

Defensa del treball.

 

En relació amb els criteris que es tindran en compte per la valoració del treball:

  • Aspectes formals: grau de compliment de les orientacions formals i metodològiques per la presentació del treball. Defensa oral.
  • Competències i coneixements: grau d'adquisició de les competències i coneixements assignats al Màster.
  • Competències i coneixements: grau d'adquisició de les competències i coneixements associats a l'àmbit o tema escollit pel treball de Màster.

Documentació:

 

PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS (6 ECTS) (Obligatòria) *

Contingut (descripció temàtica):

Es tracta d'activitats realitzades pels estudiants del màster en empreses privades o organismes públics que permetin combinar teoria i pràctica. Es pretén amb això donar a l'estudiant l'oportunitat de combinar els coneixements teòrics amb els de contingut pràctic i d'incorporar-se al món professional en finalitzar el programa amb un mínim d'experiència.

A través de les Pràctiques les empreses col·laboren en la formació dels futurs titulats en el màster, contribuint a introduir amb realisme els coneixements que el treball quotidià exigeix ​​en la formació de l'universitari i a facilitar una major integració social en els centres universitaris. El programa no estableix cap relació contractual entre l'estudiant i l'empresa, ja que, per la seva naturalesa, és estrictament acadèmica i no laboral.

L'estudiant del màster, desenvolupant normal i alternativament els seus estudis entre la Universitat i l'empresa, adquireix un coneixement pràctic de la seva futura professió, que redunda en benefici de tots els estaments implicats i, naturalment en la societat en què està inserit.

Les Pràctiques d'Empresa són tutoritzades per un supervisor de l'empresa d'acollida i d'un professor tutor del màster.

Sistemes d'avaluació:

Un cop acabades les pràctiques, l'alumne haurà de realitzar una memòria sobre les mateixes d'acord amb les especificacions que es fixen en el programa de pràctiques. En l'avaluació es tindrà més en compte el nombre d'hores de pràctiques realitzades i la diversitat d'empreses i tasques exercides. La memòria s'haurà de presentar en les dates previstes en la convocatòria d'exàmens del centre i serà avaluada pel tutor de l'alumne. En l'avaluació es tindrà en compte l'informe presentat pel supervisor de pràctiques de l'empresa.

 

Sistemes d'valuació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

4

Treball/projecte individual o en grup

20%

50%

5

Presentació oral

20%

30%

7

Informe tutors

50%

60%

8

Autoavaluació

0%

10%

* L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computen a l'efecte d'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents al citat títol. El màxim de crèdits que es podran reconèixer per experiència laboral i professional és de 6ECTs.

Reconeixement de Pràctiques Externes

Documentació:

 

Centres pràctiques externes

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDUSTRIA DE LLEIDA
SOFTWARE I TECNOLOGIA SOLUCIONS GLOBALS - S.L. (ESOFITEC)
XTRATEGICS (CONSULTORIA DE NEGOCI DIGITAL, SL)
GESTION NATURAL OPTICS SL
UNIPREUS SL
ROMEU JUSTE
CORPORACIO ALIMENTARIA DE GUISSONA
2SPACIOS
CERVESA LO VILOT D'ALMACELLES
CENTRE DE FORMACIO MIRO, SL
COMUNICACION LA MAGNETICA, SL
ELKANO GLOBAL STRATEGIES, SL
ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL-PAL (EMAP SAU)

* Es poden obrir nous convenis amb altres empreses que l'alumne/a triï".