Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Accés i admissió

Criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat es correspon amb el Grau en ADE i el Grau en Turisme.

A banda d'aquest perfil d'accés recomanat, el qual es considera com a preferent, es valora també la possibilitat que titulats provinents d'altres graus o llicenciatures pertanyents a la branca de les Ciències Socials i Jurídiques -especialment els Graduats / Llicenciats en Dret i els Graduats / Llicenciats en Economia-, a la branca d'Arts i Humanitats-especialment els Graduats en Comunicació i Periodisme Audiovisual-, així com a la branca d'Enginyeria i Arquitectura- particularment els Graduats en Enginyeria Informàtica, puguin així mateix cursar aquest Màster. Es tracta d'un màster multidisciplinari, especialment dirigit a estudiants i professionals de l'àmbit de les Ciències socials i jurídiques, de les Enginyeries i de la Comunicació.

Igualment podran accedir-hi els titulats de sistemes educatius estrangers -amb títols afins als relacionats anteriorment- sense necessitat de la prèvia homologació dels seus títols, amb la comprovació prèvia que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de grau i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de postgrau.

Per als que acreditin una titulació diferent de les esmentades anteriorment, correspondrà a la comissió acadèmica del màster valorar la seva acceptació en funció del perfil acadèmic i / o professional del candidat.

Al haver-hi una important presència de l'anglès en la titulació es requerirà acreditar un nivell B2 d'anglès o equivalent per a l'admissió. Els estudiants procedents dels Graus en ADE i Turisme de la UdL ja tenen acreditat el nivell B2 per obtenir la titulació. En el cas d'aquells candidats que no puguin acreditar un nivell B2 d'anglès o equivalent, el Servei Lingüístic de la UdL realitzarà una prova específica d'anglès.

Requisits d'accés

Abans d'iniciar la preinscripció, comproveu que compliu els requisits d'admissió al programa de màster en el qual teniu interés i consulteu els documents necessaris per fer la preinscripció.

Per establir les condicions d'accés i criteris d'admissió al màster s'ha tingut en compte la norma establerta en l'article 16 i 17 del Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010:

- Títol universitari oficial espanyol (llicenciatures, enginyeries, arquitectures, diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectura tècnica i graus).
- Títol universitari estranger homologat.
- Titulació no homologada però amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol faculti per a l'accés als estudis de postgrau.

Criteris de valoració de mèrits i les proves d'admissió específiques

El procés de selecció dels alumnes per a la seva admissió al Màster Universitari en Màrqueting de Mitjans Socials es durà a terme d'acord amb els següents criteris:

I.- Es prioritzarà als sol·licitants que estiguin en possessió d'una llicenciatura o Grau en Administració i Direcció d'Empreses o Grau en Turisme. En el cas que el nombre de sol·licitants que estiguin en possessió d'aquestes titulacions sigui superior al nombre de places oferides, en el procés de selecció es valoraran els següents aspectes:

a) Expedient acadèmic (fins a 4 punts):
- Aprovat: 1 punt
- Notable: 2 punts
- Excel·lent: 3 punts
- Matrícula d'Honor: 4 punts
b) Estar en possessió d'altres titulacions: diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat: fins a 1,5 punts.
c) Experiència laboral: fins a 1 punt.
d) Altres mèrits (coneixements acreditat d'idiomes diferents de l'anglès, publicacions, col·laboració docent ...): fins a 2 punts.
e) Entrevista personal: 1,5 punts.

Si dos o més sol·licitants obtinguéssin idèntica puntuació i només restés una plaça, s'efectuarà una prova d'accés consistent en qüestions generals de fonaments i planificació de màrqueting, així com en la resolució d'un cas pràctic i la seva exposició oral. Serà seleccionat/a el/la alumne/a que obtingui la millor puntuació, que resultarà de la mitjana aritmètica de la nota obtinguda en cadascuna de les proves.

II.- Si el nombre de sol·licitants que estiguin en possessió d'una Llicenciatura / Grau en Administració i Direcció d'Empreses o Grau en Turisme fos inferior al nombre de places ofertades, s'admetran alumnes que estiguin en possessió d'alguna de les següents titulacions:

- Graduat/a, llicenciat/da en Dret
- Graduat/a, llicenciat/a en Economia
- Graduat/a, llicenciat/da en Geografia
- Graduat/a en Comunicació Audiovisual
- Graduat/a Publicitat i Relacions Públiques
- Graduat/a en Enginyeria Informàtica
- Graduat/a en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació

En el procés de selecció dels/les alumnes/as, provinents d'aquestes titulacions es valoraran els següents aspectes:

a) Expedient acadèmic (fins a 4 punts):
- Aprovat: 1 punt
- Notable: 2 punts
- Excel·lent: 3 punts
- Matrícula d'Honor: 4 punts
b) Estar en possessió d'altres titulacions: diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat: fins a 1,5 punts.
c) Experiència laboral: fins a 1 punt.
d) Altres mèrits (coneixement acreditat idiomes diferents de l'anglès, publicacions, col·laboració docent ....): fins a 2 punts.
e) Entrevista personal: 1,5 punts.

Si dos o més sol·licitants obtinguessin la mateixa puntuació i només restés una plaça, s'efectuarà una prova d'accés consistent en qüestions generals de fonaments i planificació de màrqueting. Serà seleccionat / a el / la alumne / a que obtingui la millor puntuació.

Òrgan d'admissió

En tots aquests casos, serà la Comissió d'Estudis del Màster en Màrqueting de Social Mitjana, formada pel / per la coordinador / s del Màster i dos professors que imparteixin docència en el mateix què valori les sol·licituds i admissions. Per a aquells casos que puguin generar algun dubte quant a la seva admissió, serà la Comissió Acadèmica d'Estudis de Màster de la Facultat de Dret, Economia i Turisme la que resoldrà sobre la mateixa.

Més informació

Calendari de preinscripció i matrícula

PRIMER TERMINI

- Preinscripció: de l’1 de març al 30 de juny de 2021 (enllaç per fer la preinscripció)

Resolució: 12 de juliol de 2021

- Matrícula: 26, 27 i 28 de juliol de 2021 (enllaç per fer la matrícula)

- Matrícula de la doble especialitat que ho volen fer en un curs acadèmic: 29 i 30 de juliol de 2021

- Modificacions de la matrícula: 18 i 19 d’octubre de 2021 (enllaç per fer modificacions)

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

- Preinscripció: del 29 de juliol al 10 de setembre de 2021 (enllaç per fer la preinscripció)

- Resolució: 20 de setembre de 2021

- Matrícula: 4, 5 i 6 d’octubre de 2021 (enllaç per fer la matrícula)

- Matrícula de la doble especialitat que ho volen fer en un curs acadèmic : 7 i 8 d’octubre de 2021

- Modificacions de la matrícula: 18 i 19 d’octubre de 2021 (enllaç per fer modificacions)

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. L'accés per Internet estarà obert durant les dates indicades.